14 Mai 2013

          FISCHER ACCOUNT
TOP LEFT GORDON MATTA-CLARK, CONICAL INTERSECT, 1975  TOP RIGHT EWAN MCGREGOR,TRAINSPOTTING, 1996  BOTTOM LEFT URS FISCHER, KIR ROYAL,2004 BOTTOM RIGHT JIL SANDER  S/S 
2013, MANIFESTO MARCH 2013   BOTTOM URS FISCHER,  DAYLIGHT PILLOW, 2004. BEGÜM 

Archiv